Miten Espoon kuviksen kuvataide- ja muotoilukasvatus vastaa tulevaisuuden ja jatkuvan oppimisen tarpeisiin?

Rehtori Maritta Poijärvi nostaa esille blogissaan, miten kuvataide- ja muotoilukasvatus kehittää lähes kaikkia tärkeitä tulevaisuustaitoja.

Opetushallituksen Osaaminen 2035 -raportissa tuodaan esille tulevaisuuden taitoja: Tulevaisuudessa merkitystään kasvattavat muutoksen hallintaa edistävät metataidot, kuten ongelmanratkaisutaidot, itseohjautuvuus, oppimiskyky, henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen ja johtaminen sekä tiedon arviointitaidot. Merkitystään kasvattavat myös digitalisaatioon liittyvät osaamiset, kuten digitaalisten ratkaisujen ja alustojen hyödyntämisosaamiset.

Vastaavasti Sitran Kilpailukyvyn tulevaisuus -työpaperissa 25 monialaisen asiantuntijan näkemyksen mukaan tulevaisuuden kilpailukyvyn edellytyksiä ovat: resilienssi, uudistumiskyky, datatalous, globaalit verkostot, houkuttelevuus, liiketoimintaäly, kestävyys, hyvinvointivaltio, osaaminen ja osallisuus.

Raportteja lukiessani havaitsin ilokseni hyvin paljon yhtymäkohtia Espoon kuvataidekoulun kuvataiteen ja muotoilun opintopolkuihin aina 5-vuotiaasta päiväkotiviskarista lopputyötään tekevään 20-vuotiaaseen nuoreen aikuiseen. 

Kuvataide- ja muotoilukasvatus kehittää lähes kaikkia tärkeitä tulevaisuustaitoja, jatkuvan oppimisen iloa ja arvostavaa suhtautumista yhdessä tekemiseen. Kuvataide ja muotoilukasvatus opettaa epävarmuuden sietoa ja resilienssiä. Kuvataiteen ja muotoilun tekeminen on aina ongelmien ratkaisua. 

Muotoilutehtävissä jo pienten lasten kanssa opetellaan asiakaslähtöisyyttä ja muiden näkemyksiä kunnioittavaa keskustelua ideoista. Opitaan työskentelemään tiimissä ja ideoimaan yhdessä, mikä on myös erittäin tärkeä tulevaisuustaito. Kuvataide- ja muotoilukasvatus vahvistaa itseohjautuvuutta ja pystyvyyttä ja sitä kautta omaa identiteettiä, itsetuntoa ja itsensä hyväksymistä. 

Myös digitalisaation osaamiseen liittyvät taidot nousivat esille tutkimuksissa. Espoon kuvataidekoulussa digitaalista osaamista liitetään nuorimmista oppilaista lähtien sopivissa määrin opetuskokonaisuuksiin. Työpajaikäisille, yli 13-vuotiaille oppilaille tarjoamme digitaalista taidetta, pelisuunnittelua sekä 3D-työskentelyä. Kehitämme jatkuvasti digitaalista osaamista ja digitaalisia oppimisympäristöjä henkilöstön ja oppilaiden tarpeita kuullen. Digi- ja mediaopetukseen sisältyy aina kriittisen tarkastelun harjaannuttaminen. 

Koulumme toiminta perustuu vastuullisuuteen kaikilla sektoreilla. Kasvatamme lapsia kestävyysajatteluun materiaaleissa, luonnon ja vesistöjen suojelemisessa ja kunnioittamisessa sekä yhdenvertaisessa ja tasa-arvoisessa kohtelussa suhteessa toisiimme. Kuvataidekoulun lukuvuoden teema “myötätunto ja moninaisuus vastuullisessa kuvataidekoulussa” läpäisee opetuksessa kaikki ikäryhmät.

Kaikkien opettajien kanssa yhdessä opetusta suunnitellessa syksyn opetusteemoiksi ovat nousseet seuraavat aiheet:

1. Aistit, kehollisuus ja tunteet

2. Kriittinen tarkastelu ja kantaaottavuus

3. Taidehistoria, nykyisyys ja tulevaisuus

4. Yhteisöllisyys ja lajien välisyys

5. Yhteistyö tieteen ja taiteenalojen kanssa

6. Elinkaariajattelu

Tulevaisuudessa oppimista tapahtuu kaikkialla, joten vapaa-ajan ja harrastusten rooli oppimisessa korostuu. Oppia voi kaikkialla – uteliaisuus ja oppimisen halu ovat tärkeimpiä. Tärkeäksi kysymykseksi nousee miten sytyttää kaikissa uteliaisuutta ja halua oppia.

Kuvataide- ja muotoilukasvatus lisää herkkyyttä ja myötätuntoa toisia kohtaan. Taideyliopiston vuoden 2022 alumni, mediataiteilija Adel Abidin sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa hienosti: 

”Mielestäni taiteilija on yhteiskunnan herkkätunteisin yksilö, koska ollakseen taiteilija hänen täytyy nähdä ja tuntea sellaista mitä muut eivät näe ja tunne. — Taiteilijana oleminen on kuin polku, jota kuljetaan, ei yhden kunniakierroksen lyönti.”

Osaamisen näkyväksi tekeminen on tärkeää. Kaikilla ammattialoilla tarvitaan kuvataide- ja muotoiluosaamisesta saatuja monipuolisia taitoja ja tietoja. Vapaa-ajan lisääntyessä kuvataide ja muotoilu on monelle arvokas, hyvinvointia ja uuden oppimisen haasteita tuottava harrastus vaativien ammattien rinnalla. 

Kuvataiteen ja muotoilun taiteen perusopetuksen päättötodistus tulisi lukea hyväksi jatko-opinnoissa ja opiskelijavalintojen pisteytyksissä. Lisäksi eri alojen välistä yhteistyötä tulisi lisätä lapsuudesta lähtien, jotta siitä muodostuisi luonteva osa oppimista ja tulevaisuuden työskentelyä.

Mikä parasta, kuvataideharrastus on yksi edullisimmista harrastuksista. Lukukausimaksu Espoon kuvataidekoulussa sisältää huippuammattilaisten antaman opetuksen sekä laadukkaat tilat ja tarvikkeet.

“...Tärkeintä on motivaatio. Ilman sitä ei ole mitään. Kyky jatkaa tekee taiteilijan. Kyky motivoida itsensä jatkamaan. Riittävä sinnikkyys löytää oma tapa, jolla antaa muoto ajatukselle, jakaa havaintonsa niin, että se on toisten tulkittavissa.” - Paula Vesala, Taideyliopiston alumni 2022, Uniartsin haastattelu 15.9.2022

Oppimisen iloa ja lempeyttä kauniiseen syksyyn!

Maritta Poijärvi,

rehtori

Julkaistu
28.9.2022