Haku ja opiskelu

Tervetuloa Espoon kuvataidekouluun, jossa tarjoamme monipuolista ja inspiroivaa kuvataiteen ja muotoilun (käsityön) perusopetusta lapsille ja nuorille. Opetuksemme perustuu opetushallituksen vahvistamaan opetussuunnitelmaan ja lakiin taiteen perusopetuksesta.

Yleisesti Espoon kuvataidekoulusta

Espoon kuvataidekoulu järjestää kuvataiteen ja käsityön perusopetusta opetushallituksen vahvistaman opetussuunnitelman mukaisesti. Opetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta, ja sillä tarkoitetaan peruskoulun ulkopuolella tapahtuvaa taideopetusta, johon osallistuminen on vapaaehtoista.

Kuvataidekoulun oppilaat ovat 5–20-vuotiaita. Opinnot kuvataidekoulussa voidaan aloittaa missä ikävaiheessa tahansa. Hakuaika alkavaa opintovuotta varten on huhtikuussa, mutta vapaita paikkoja voi tiedustella myös muulloin. Lue oppilaaksi hakemisesta täältä.

Opetus antaa ilmaisuvalmiuksia kuvataiteen eri aloille suuntautuville nuorille sekä lisää lasten ja nuorten mahdollisuuksia kuvataidekulttuurin ymmärtämiseen ja siitä nauttimiseen. Perusopetuksen lisäksi koulu järjestää koululaisten kuviskerhoja ja erilaisia kursseja, joissa työskennellään määräaikaisin tavoittein.

Koulussa on seitsemän päätoimista ja noin 30 tuntiopettajaa. Opettajat ovat koulutukseltaan kuvataideopettajia ja eri taiteenalojen ammattilaisia. Koulua johtavat rehtori ja apulaisrehtori yhdessä Espoon kuvataidekoulun kannatusyhdistyksen johtokunnan kanssa. Koululla on useita opetuspisteitä eri puolilla Espoota.

Oppilaspaikkoja Espoon kuvataidekoulussa on yli 1300. Opetus tapahtuu ryhmissä, joissa on samanikäisiä oppilaita. Koulun opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Opetusryhmät kokoontuvat kerran viikossa.

Kuvataidekoulun toiminta rahoitetaan pääosin valtion ja Espoon kaupungin myöntämillä avustuksilla. Lisäksi oppilaiden vanhemmilta peritään lukukausimaksu. Lukukausimaksu maksetaan kaksi kertaa vuodessa koulun lähettämän laskun mukaan. Lasku on ulosottokelpoinen. Lisää tietoa lukukausimaksuista löydät täältä.

Taiteen perusopetus

Kuvataiteen ja käsityön perusopinnot etenevät tasolta tasolle. Perusopintoja edeltävät varhaiskasvatusryhmät eli kuvataiteen tai käsityön leikkikoulu, jossa taiteen ja muotoilun ilmiöihin tutustutaan leikinomaisen työskentelyn avulla. Opetusryhmissä harjoitellaan havaintojen tekoa ja tehdään aistiharjoituksia.

Perusryhmissä kehitetään kuvallista ajattelua ja ilmaisua. Oppitunneilla harjoitellaan kuvan tekemisen perusvalmiuksia ja tutustutaan kuvataiteen historiaan sekä nykytaiteen ilmiöihin.

Perusryhmiä seuraavat jaksoryhmät jakautuvat neljään puolen vuoden mittaiseen jaksoon. Jaksoja opettavat oman taiteenalansa asiantuntijat. Osa-alueet ovat kaksiulotteinen taide (esim. piirustus, maalaus, grafiikka), kolmiulotteinen taide (esim. keramiikka, kuvanveisto, rakentaminen), media (esim. valokuva, elokuva, animaatio) sekä muotoilu (tiivistelmä muotoilun eri aloista ja muotoilullisesta ajattelusta). Opintovuosien tavoitteena on syventää valmiuksia kullakin kuvataiteen alalla ja auttaa oppilaita valitsemaan seuraaviksi vuosiksi itselleen sopivat työpajat.

Perusopintojen kaksi viimeistä vuotta ovat perustyöpajoja. Työpajaopetuksessa oppilaat perehtyvät valitsemaansa taiteen tekniikkaan tai osa-alueeseen asiantuntevan opettajan opastuksella. Oppilas voi opiskella molemmat vuodet samassa työpajassa tai vaihtaa työpajaa ensimmäisen vuoden jälkeen. Työpajatarjonta vaihtelee lukuvuosittain – ajankohtaiset työpajat löydät täältä.

Syventävät opinnot suoritetaan eri taiteenalojen työpajoissa. Itsenäisen työskentelyn avulla oppilas kehittää omaa kuvallista ilmaisuaan ja suhdettaan kulttuuriin. Opetuksessa keskitytään kuvalliseen ongelmanratkaisuun, tutustutaan taidehistoriaan ja nykytaiteeseen ja kehitetään kykyä soveltaa opittuja asioita.

Kun oppilas on suorittanut vähintään kolmen opintovuoden pituiset syventävät opinnot ja on vähintään 16-vuotias, hän voi halutessaan tehdä lopputyön. Se on myös edellytys visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän päättötodistuksen saamiseksi.

Oppilas suunnittelee ja toteuttaa lopputyön itsenäisesti ohjaajansa opastuksella. Lopputyöhön kuuluvat teoksen lisäksi työskentelyprosessista kertova työkirja, itsearviointi ja työn suullinen esittely. Lopputyöstä oppilas saa sekä kirjallisen arvioinnin että numeroarvosanan kahdelta arvioitsijalta. Lue lisää lopputyöprosessista.

Kevätlukukauden päättyessä perusryhmien oppilaat saavat opettajaltaan sanallisen arvioinnin opinnoistaan. Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja se tukee oppilaan kuvataiteen opiskelua. Perusopintojen päättyessä 15-vuotiaana oppilaat saavat päättötodistuksen. Syventävien opintojen päättyessä ja päättötyön tehtyään oppilaat saavat kuvataiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistuksen.

Keskeyttäessään opintonsa oppilaalle kirjoitetaan pyynnöstä perusopintojen osallistumistodistus.

Kurssit ja kerhot

Perusopetuksen lisäksi Espoon kuvataidekoulu järjestää alakouluikäisille suunnattuja kuviskerhoja espoolaisissa kouluissa sekä erilaisia perhe- ja lomakursseja.

Kuviskerhoissa käytetään samoja materiaaleja kuin perusopetusryhmissä ja niitä ohjaavat kuvataidekoulun ammattitaitoiset kuvataideopettajat. Kerhoissa työskennellään kuitenkin määräaikaisempien tavoitteiden puitteissa, sillä opetus ei perustu perusopetuksen tavoin pitkäjänteiseen tasolta tasolle -kehitykseen.

Kerhoja järjestetään valikoiduissa kouluissa ympäri Espoota. Opetuspisteet vaihtelevat lukuvuosittain.

Kesällä Espoon kuvataidekoulussa järjestetään lomakursseja alakouluikäisille lapsille. Kurssitarjonta julkaistaan helmikuussa ja kurssit järjestetään kesä- ja elokuussa.

Espoon kuviksessa järjestetään myös vauvojen ja taaperoiden värikylpyjä ja koko perheen taidekursseja eli perhekuviksia. Kurssit kattavat viisi kokoontumiskertaa ja niitä järjestetään pitkin lukuvuotta. Tutustu ajankohtaisiin kursseihin ja kerhoihin.