Varhaisiän taidekasvatus

5—6-vuotiaille suunnattu varhaisiän taidekasvatus eli kuvataiteen tai muotoilun esikoulu luo pohjaa myöhemmille opinnoille. Opetuksessa edetään leikinomaisen ja kokeilevan ilmaisun harjoittelun kautta kohti tavoitteellisempaa opiskelua.
Muotoilun esikoululaisten suunnittelemia ja muotoilemia herkkupakkauksia.

Varhaisiän opinnot toteutetaan Espoon kuviksessa kuvataiteen ja muotoilun esikouluopetuksena. Varhaisiän opinnot eivät sisälly kuvataiteen laajaan oppimäärään, mutta ne antavat sille erinomaisen pohjan. 5–6-vuotiaille suunnatuissa opetusryhmissä piirretään, maalataan, rakennellaan, tehdään havaintoja ja harjoitellaan perustekniikoita leikin hengessä. Opetus tukee ryhmässä toimimisen taitoja, puheilmaisua sekä keskustelu- ja tunneilmaisutaitoja.

Varhaiskasvatusryhmiä järjestetään kuvataidekoulun omien tilojen lisäksi valikoiduissa espoolaisissa päiväkodeissa. Opetusta kaikissa ryhmissä kaksi opetustuntia viikossa.

Kuvataiteen esikoulu

Kuvataiteen esikoulussa tutustutaan kaksi- ja kolmiuloitteisiin tekniikoihin – kuten piirustukseen, maalaukseen ja muovailuun – ja opetellaan välinehuollon aakkoset. Kuvallisen kielen käsitteitä ja ilmiöitä tarkastellaan leikin ja kokeilujen kautta.  

Tehtävät liittyvät lasten kokemusmaailmaan. Oppilaat harjoittelevat esteettistä havainnointia sekä kestävien arvojen mukaista tarkastelua tutustumalla visuaaliseen ympäristöönsä: luontoon, esineisiin, mediaan ja rakennettuun ympäristöön.

Kuvataiteen esikoulussa tarkastellaan myös lastenkulttuurin teoksia, lapsille tuttuja kuvia ja lasten omia teoksia. Lisäksi opetuksessa tutustutaan kuvataiteen teoksiin: esittävään ja ei-esittävään taiteeseen, menneisyyden teoksiin ja nykytaiteeseen. Opintoretket museoihin, näyttelyihin ja muihin kulttuurikohteisiin kuuluvat opetukseen.

Muotoilun esikoulu

Muotoilun esikoulussa tutustutaan muotoilun työtapoihin lapsen ikätasolle sopivalla. Tiiviissä opetusryhmissä työskennellään leikin ja vapaan ilmaisun avulla. Opetustehtävissä tarkastellaan muotoilun eri puolia: pukeutumista, esineitä, palveluita sekä rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä. Tehtävien ja harjoittelun kautta lapsi oppii vähitellen ymmärtämään, mitä muotoilu on ja kuinka ihminen vaikuttaa omaan ympäristöönsä.

Opintovuoden aikana lapset tutustuvat muotoilun ja taiteen peruskäsitteisiin. Tehtävänannot sisältävät esimerkiksi piirustusta, maalausta ja rakentamista, mutta yhtä tärkeää on ideointi- suunnittelu- ja havainnointityön tekeminen. Työskentelytavat ovat tutkivia, kokeilevia sekä monitaiteisia ja -tieteisiä. Lapset harjoittelevat myös motorisia taitoja, pitkäjänteisyyttä ja ryhmässä toimimista.

Opetusta ohjaavat muotoilun perusosaamiseen, merkitykseen ja monialaiseen soveltamiseen liittyvät lähtökohdat. Sen aihesisällöt kumpuavat lapsen omasta kokemusmaailmasta ja ympäristöstä sekä visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. Tavoitteena on vahvistaa lapsen yhteyttä ympäristöönsä sekä kehittää tämän omaa ilmaisua, ajattelua, havainnointikykyä ja luovuutta.