Strategia ja arvot

Espoon kuvataidekoulun opetuksen ytimessä ovat oppilaan visuaalisen taiteen tietojen ja taitojen kehittäminen sekä yksilöllisyyden ja henkisen kasvun tukeminen. Tähän pyritään pitkäjänteisesti opintokokonaisuuksien mukaan edeten.

Espoon kuvataidekoulun strategia

Opetusta kehitetään jatkuvasti ja sen laadusta pidetään kiinni. Perinteisiä ja uusia tekniikoita ja teknologioita hyödynnetään rinnan ja integroiden. Käytössä on tutkiva ja ilmiöpohjainen yhdessä tapahtuva opetus. Muotoilukasvatukseen ja -pedagogiikkaan panostetaan hyödyntäen teknologiaa kehitysalueena.

Eri kulttuuri- ja opetusalan toimijoiden väliseen yhteistyöhön suhtaudutaan avoimesti ja halukkaasti niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Opetuksen järjestämisessä hyödynnetään verkostomaista yhteistyötä muiden espoolaisten kulttuurilaitosten ja oppilaitosten välillä.

Oppimisympäristöjä kehitetään vastaamaan uutta opetussuunnitelmaa. Opetuksessa huomioidaan ajassa tapahtuvat digitaalisen työskentelyn muutokset sekä monialaiset opinnot ja laaja-alainen visuaalinen osaaminen.

Espoon kuvataidekoulun visio

1. Helposti saavutettava, sisällöllisesti rikas ja kiireettömästi tapahtuva opetus saa oppilaat rakastumaan kuvataiteeseen.

2. Espoon kuvataidekoulussa on riittävä määrä työstään innostunutta ja ammattitaitoista henkilöstöä.

3. Espoon kuvataidekoulun taloudelliset edellytykset ovat vakaalla pohjalla.

4. Espoon kuvataidekoulu on tunnettu ja aikaansa seuraava kuvataiteen perusopetuksen voimakeskus Espoossa.

Espoon kuvataidekoulun arvot

Päivitetty huhtikuussa 2017.


1. Taide esteettisten arvojen välittäjänä

Taide on erottamaton osa ihmistä. Se kuuluu oleellisesti inhimilliseen kulttuuriin ja itseilmaisuun niin yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla.

Taiteiden harrastamista perustellaan usein välillisillä vaikutuksilla, joita tuottavat myös muut harrastukset, kuten esimerkiksi itsetunnon kohentumisella, henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin lisääntymisellä tai aivojen kognitiivisen suorituskyvyn parantumisella, mutta sillä on myös tärkeä tehtävä esteettisten arvojen välittäjänä.

Taidekasvatus, jonka myötä esteettisiin arvoihin tutustutaan, laajentaa oppilaan käsitystä yhteiskunnasta ja kulttuurista. Se auttaa oppilasta ymmärtämään myös itseään luomistyöhön ja itseilmaisuun kykenevänä sekä siitä nauttivana ihmisenä.

Kuvataidekoulussa oppilasta ohjataan tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti monikerroksista todellisuutta kuvataiteen keinoin. Hän saa mahdollisuuden tutustua syvällisesti kuvataiteen olemukseen, historiaan ja nykyisyyteen.


2. Oppilaslähtöisyys

Espoon kuvataidekoulun tärkein voimavara ovat oppilaat eli lapset ja nuoret perheineen. On tärkeää, että tekemisen ja oppimisen tarve syntyy oppilaan omasta motivaatiosta. Oppimiselle on myös annettava riittävästi aikaa ja sille on taattava rauhallinen ympäristö.

Kuvataidekoulun oppilas on opetusryhmän jäsen sekä aktiivinen toimija, joka muodostaa taiteellisen tietopohjansa omista havainnoistaan, tunteistaan ja ajatuksistaan vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden ja opettajan kanssa. Näin opetus tukee sekä oppilaan yksilöllisyyttä ja identiteetin rakentumista, että sosiaalistumista ja ryhmätyötaitojen omaksumista.

Laadukas ja pitkäjänteinen opetus mahdollistaa syvällisen oppimisen ja löytämisen ilon. Uudet tiedot ja taidot liitetään aiemmin opittuihin käsitteellisiin rakenteisiin ja niitä opitaan soveltamaan eri yhteyksissä.


3. Hyvinvoiva työyhteisö

Kuvataidekoulu on oman alansa ammattilaisista koostuva asiantuntijaorganisaatio. Oppilaitoksen toiminnan kannalta on tärkeää, että sen ja kodin välille luodaan kannustava ja yhteisöllinen ilmapiiri, joka rakentuu avoimuuden ja tasa-arvon periaatteille.

Työyhteisön hyvinvointi vaikuttaa koulun toimintaan olennaisesti. Työntekijöistä huolehtiminen ei ole tärkeää ainoastaan itse henkilökunnan vaan myös koko kouluyhteisön takia, sillä opettajien hyvinvointi heijastuu oppilaisiin.


4. Kestävä ja kehittyvä kuvataidekoulu

Kuvataidekoulu pyrkii välittämään opetuksessaan ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyysajattelun periaatteita.

Ekologinen kestävyys ajaa luonnon ja ympäristön mahdollisimman vähäistä kuormittamista. Taloudellinen kestävyys kannustaa koulua toimimaan kestävänä työpaikkana ja huomioimaan erilaisista sosioekonomisista taustoista tulevat oppilaat. Sosiaalinen kestävyys painottaa yksilöllisyyden, moninaisuuden sekä yhteisöllisyyden arvoa. Kulttuurinen kestävyys korostaa koulun roolia kulttuurin säilyttäjänä, kehittäjänä ja välittäjänä.

Tämän kaiken kautta Espoon kuvataidekoulu pyrkii olemaan omalla alallaan jatkuvasti kehittyvä edelläkävijä ja suunnannäyttäjä, jonka toiminta on avointa, ennakkoluulotonta sekä rohkean aloitteellista.


5. Avoimuus ja yhteistyö

Espoon kuvataidekoulu pyrkii kehittämään toimintaansa vuorovaikutuksessa opetuspisteitä ympäröivän yhteisön kanssa. Tavoitteena on ottaa yhteisön ja toimintaympäristön tarpeet huomioon. Koulu suhtautuu myönteisesti myös eri kulttuuri- ja opetusalan toimijoiden väliseen yhteistyöhön.

Hedelmällisten yhteistyönhankkeiden ennakkoehtona on sujuvaan viestintään perustuva avoimuus. On tärkeää, että koulun sisäinen ja ulkoinen viestintä on selkeää. Se parantaa koulun toimintaa, edistää sen tunnettavuutta ja rakentaa kouluyhteisön sisäistä luottamusta.