Käsityö eli muotoilu

Käsityön laajan oppimäärän perusopinnot toteutetaan Espoon kuviksessa muotoiluna. Se tutustuttaa oppilaat muotoiluajatteluun, käsillä tekemiseen ja monenlaisiin työskentelytapoihin.
Opettaja ja muotoilun oppilaita pöydän ympärillä muovailemassa savea.

Muotoilu on monitieteinen ja -taiteinen ala, jossa ympäristön tarpeisiin pyritään löytämään ratkaisuja luovan tekemisen ja ajattelun kautta. Esineympäristön, vaatteiden, sisustuksen, tilojen ja palveluiden suunnittelu kuuluvat kaikki muotoilun piiriin.

Espoon kuviksen toteuttamassa muotoiluopetuksessa yhdistellään kuvataidetta, teknologiaa sekä perinteisen ja nykyaikaisen käsityön menetelmiä: piirtämistä, maalaamista, rakentelua, muovailua, värkkäämistä, koodaamista ja suunnittelua. Tehtävänannot ja opetus pohjautuvat käytännön ympäristön esittämiin haasteisiin ja taideteollisuuden viittauskohteisiin. Käsillä tekemisen lisäksi opetukseen kuuluu olennaisesti muotoiluajattelun kehittäminen ja käsityökulttuuriin tutustuminen.

Opetuksen sisällöt kumpuavat opetussuunnitelmassa määritellyistä osa-alueista, joita käsitellään jokaisessa opintokokonaisuudessa. Nämä alueet ovat pukeutuminen, esine- ja tekstiiliympäristöt, palveluympäristöt sekä rakennetut ja luonnonympäristöt. Miten esimerkiksi tuoli pysyy pystyssä, miltä koulun leikkikenttä voisi näyttää ja mitä talvitakin suunnittelussa on muistettava? Mitkä asiat vaikuttavat esineiden toimivuuteen, käytettävyyteen ja ulkomuotoon? Entä miten suunnittelussa voidaan ottaa huomioon muut ihmiset?

Tehtävänantojen kautta oppilaat tutustuvat muotoiluprosessin kaikkiin vaiheisiin havainnointi- ja ideatasolta työn toteutukseen. Prosessiin kuuluvat olennaisesti myös materiaalikokeilut, prototyyppien ja pienoismallien valmistus sekä esittelyvaihe, jossa oppilaat kertovat työnsä tuloksista muulle ryhmälle. Oppilaat ohjataan ottamaan tehtävänannoissaan huomioon muotoilun monet ulottuvuudet: ekologiset, ekonomiset, ergonomiset, esteettiset ja eettiset. Niiden lisäksi opetuksessa korostetaan empatiaa, jonka avulla oppilas harjoittelee eläytymään jonkun toisen näkökulmaan.

Opetus kehittää oppilaan ongelmanratkaisutaitoja, luovaa ajattelua, kädentaitoja, materiaaliosaamista, taiteellista ilmaisua sekä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja. Ryhmissä vallitsee leikillinen, hyväksyvä ja innostava tunnelma, joka kannustaa oppilaita tekemään, kokeilemaan ja kommunikoimaan ennakkoluulottomasti.

Muotoiluopetusta järjestetään Espoon kuviksessa 5–20-vuotiaille kullekin ikätasolle sopivalla tavalla. Lue lisää muotoilun esikoulusta (5–6-vuotiaat), perus- ja jaksoryhmistä (7–13-vuotiaat) sekä työpajoista (14–20-vuotiaat).

Oppilaita sahaamassa puuta ja kierittämässä lankaa.