Opintojen eteneminen

Kuvataiteen ja käsityön eli muotoilun perusopinnot jakautuvat ikätason määrittämiin opintokokonaisuuksiin. Monivuotinen opiskelu tähtää tasolta tasolle etenevään henkilökohtaiseen kasvuun.

Kuvataidekoulussa työskennellään ikätasolle sopivalla tavalla. Varhaiskasvatus eli kuvataiteen tai muotoilun esikoulu tutustuttaa lapsen taiteelliseen tekemiseen ja valmistaa tätä varsinaisiin perusopintoihin. Perus- ja jaksoryhmissä perehdytään monipuolisesti kuvataiteen tai muotoilun perustekniikoihin ja eri osa-alueisiin. Työpajavaiheessa oppilas keskittyy valitsemaansa tekniikkaan alan asiantuntijan opastuksella. Syventävien opintojen yhteydessä oppilas voi tehdä lopputyön, joka toteutetaan vapaavalintaisessa työpajassa.

Koulussa voi opiskella viisivuotiaasta aikuisuuden kynnykselle asti, mutta myös lyhyemmät opintopolut ovat mahdollisia: opinnot voi aloittaa missä tahansa vaiheessa 5. ja 20. ikävuoden välillä.

Opintojen eteneminen opintokokonaisuuksien mukaan

Espoon kuvataidekoulun opintojen eteneminen.

Opintokokonaisuus 0, 5—6-vuotiaat: kuvataiteen tai muotoilun esikoulu

Valmentavat esikouluopinnot eivät sisälly taiteen perusopetuksen laajaan oppimäärään, mutta ne luovat pohjaa myöhemmille kuvataiteen tai muotoilun opinnoille. Opetus pyrkii innostamaan lapsia kokeiluihin ja uteliaisuuteen. Tavoitteena on tukea lasten kykyä tehdä monipuolisia havaintoja lähiympäristöstä eri aistien avulla. Opetuksessa edetään leikinomaisen ja kokeilevan harjoittelun kautta kohti tavoitteellisempaa opiskelua.

Opintokokonaisuus 1, 7—11-vuotiaat: perusryhmät

Perusopinnoissa käydään läpi kuvataiteen ja muotoilun eri osa-alueita. Kuvan rakentamisen taitoja ja muotoilun perusteita harjoitellaan tutustumalla erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin sekä niiden ilmaisumahdollisuuksiin. Monipuolinen työskentely kehittää myös oppilaan kuvallista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. Kuvataiteessa opetuksen päätavoitteet ovat oppilaan oman taidesuhteen syntyminen, visuaalinen lukutaito sekä osallisuus ja vaikuttaminen. Muotoilun perusryhmissä kiinnitetään huomiota oppilaan muotoiluosaamisen kehittymiseen ja oppilaan taitoon havainnoida omaa ympäristöään sekä kykyään vaikuttaa siihen.

Perusryhmien päätteeksi oppilaat saavat sanallisen arvioinnin.

Opintokokonaisuus 2, 12—13-vuotiaat: jaksoryhmät

Opintokokonaisuus 2 jakaantuu neljään puolen vuoden mittaiseen jaksoon. Jaksoja opettavat oman taiteenalansa asiantuntijat. Lukuvuosina 2019–2021 kuvataiteen jaksoryhmät ovat: kaksiulotteinen taide (esim. piirustus, maalaus, grafiikka), kolmiulotteinen taide (esim. keramiikka, kuvanveisto, rakentaminen), media (esim. valokuva, elokuva, animaatio) sekä muotoilu (tiivistelmä muotoilun eri aloista ja muotoilullisesta ajattelusta). Käsityön jaksoryhmiä ovat käsityö, muotoilu ja muut visuaaliset taiteet.

Oppilas saa sanallisen arvioinnin jokaisesta jaksosta.

Opintokokonaisuus 3, 14—15-vuotiaat: perustyöpajat

Perusopintojen kaksi viimeistä vuotta ovat perustyöpajoja. Työpajoissa oppilaat perehtyvät tiettyyn kuvataiteen tai muotoilun tekniikkaan tai osa-alueeseen asiantuntevan opettajan opastuksella. Työpajan voi valita vapaasti joko perustyöpajoista tai yhdistetyistä perus- ja syventävistä työpajoista. Oppilas voi opiskella molemmat vuodet samassa työpajassa tai vaihtaa työpajaa ensimmäisen vuoden jälkeen.

Perusopintojen päätteeksi oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen.

Opintokokonaisuus 4, 16—20-vuotiaat: syventävät opinnot

Syventävissä opinnoissa keskitytään erityisesti ongelmanratkaisuun ja kykyyn soveltaa aiemmin opittuja asioita. Samoin korostuu oppilaiden itsenäinen ja pitkäjänteinen työskentely. Työpajat ovat valinnaisia ja niihin ilmoittaudutaan vuodeksi kerrallaan. Syventävien opintojen loppupuolella oppilas voi halutessaan tehdä lopputyön.

Espoon kuvataidekoulun opintokokonaisuuksien rakenne.

Arviointi ja todistukset

Kuvataidekoulussa oppilas saa palautetta ja oppimisen arviointia pääasiassa suullisesti keskustelemalla opettajan kanssa työn äärellä työn edetessä ja kun työ on valmis. Arviointikeskustelua käydään opettajan kanssa kahdestaan ja yhdessä koko ryhmän kanssa.

Opettajat antavat taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti myös kirjallisia arviointeja. Ensimmäisen kerran arviointi tehdään oppilaiden ollessa 11-vuotiaita, ennen jakso-opintoihin siirtymistä. Jaksoryhmien aikana 12–13-vuotiaina arviointi suoritetaan jokaisen jakson päätteeksi.

Noin 15-vuotiaina, kun oppilas on käynyt kaksi vuotta työpajassa, hän saa todistuksen perusopintojen suorittamisesta ja siirtyy syventäviin opintoihin. Todistukseen liitetään kirjallinen arviointi.

Päättäessään 16–20-vuotiaille tarkoitetut syventävät opinnot, oppilas saa sanallisen arvioinnin laajan oppimäärän suorittamisesta. Lopputyön kaksi kirjallista arviointia annetaan erikseen. Monet jatkavat syventäviä opintoja vielä lopputyön jälkeen.

Oppilas saa pyynnöstä osallistumistodistuksen.

Huoltajat voivat tarkistaa lapsensa/huollettavansa arvioinnin Eepoksesta tunnuksillaan. Arvioinnin voi tarkistaa lukukauden loppuessa.

Tietokone:
●  kirjaudu Eepokseen omilla tunnuksillasi osoitteessa espoo.eepos.fi
●  valitse oppilas, jonka arvioinnin haluat tarkistaa kohdasta "Vaihda tiliä"
●  oppilaan valittuasi aukeaa oppilaan "Aikajana", jolloin kirjallinen arviointi tulee näkyviin. Aikajanaa alas selaamalla näet myös mahdolliset aikaisemmat arvioinnit.

Mobiili/tabletti:
●  kirjaudu Eepokseen omilla tunnuksillasi osoitteessa espoo.eepos.fi
●  valitse oppilas, jonka arvioinnin haluat tarkistaa kohdasta "Valittu oppilas"
●  oppilaan valittuasi aukeaa oppilaan "Aikajana", jolloin kirjallinen arviointi tulee näkyviin. Aikajanaa alas selaamalla näet myös mahdolliset aikaisemmat arvioinnit.