Opintojen eteneminen

Kuvataiteen ja käsityön perusopinnot jakautuvat ikätason määrittämiin opintokokonaisuuksiin. Monivuotinen opiskelu tähtää tasolta tasolle etenevään henkilökohtaiseen kasvuun.

Kuvataidekoulussa työskennellään ikätasolle sopivalla tavalla. Varhaiskasvatus eli kuvataiteen tai muotoilun esikoulu tutustuttaa lapsen taiteelliseen tekemiseen ja valmistaa tätä varsinaisiin perusopintoihin. Perus- ja jaksoryhmissä perehdytään monipuolisesti kuvataiteen tai muotoilun perustekniikoihin ja eri osa-alueisiin. Työpajavaiheessa oppilas keskittyy valitsemaansa tekniikkaan alan asiantuntijan opastuksella. Syventävien opintojen yhteydessä oppilas voi tehdä lopputyön, joka toteutetaan vapaavalintaisessa työpajassa.

Koulussa voi opiskella viisivuotiaasta aikuisuuden kynnykselle asti, mutta myös lyhyemmät opintopolut ovat mahdollisia: opinnot voi aloittaa missä tahansa vaiheessa 5. ja 20. ikävuoden välillä.

Opintojen eteneminen opintokokonaisuuksien mukaan


Opintokokonaisuus 0, 5—6-vuotiaat: kuvataiteen tai muotoilun esikoulu

Valmentavat esikouluopinnot eivät sisälly taiteen perusopetuksen laajaan oppimäärään, mutta ne luovat pohjaa myöhemmille kuvataiteen tai muotoilun opinnoille. Opetus pyrkii innostamaan lapsia kokeiluihin ja uteliaisuuteen. Tavoitteena on tukea lasten kykyä tehdä monipuolisia havaintoja lähiympäristöstä eri aistien avulla. Opetuksessa edetään leikinomaisen ja kokeilevan harjoittelun kautta kohti tavoitteellisempaa opiskelua.


Opintokokonaisuus 1, 7—11-vuotiaat: perusryhmät

Perusopinnoissa käydään läpi kuvataiteen ja muotoilun eri osa-alueita. Kuvan rakentamisen taitoja ja muotoilun perusteita harjoitellaan tutustumalla erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin sekä niiden ilmaisumahdollisuuksiin. Monipuolinen työskentely kehittää myös oppilaan kuvallista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. Kuvataiteessa opetuksen päätavoitteet ovat oppilaan oman taidesuhteen syntyminen, visuaalinen lukutaito sekä osallisuus ja vaikuttaminen. Muotoilun perusryhmissä kiinnitetään huomiota oppilaan muotoiluosaamisen kehittymiseen ja oppilaan taitoon havainnoida omaa ympäristöään sekä kykyään vaikuttaa siihen.

Perusryhmien päätteeksi oppilaat saavat sanallisen arvioinnin.


Opintokokonaisuus 2, 12—13-vuotiaat: jaksoryhmät

Opintokokonaisuus 2 jakaantuu neljään puolen vuoden mittaiseen jaksoon. Jaksoja opettavat oman taiteenalansa asiantuntijat. Lukuvuosina 2019–2021 kuvataiteen jaksoryhmät ovat: kaksiulotteinen taide (esim. piirustus, maalaus, grafiikka), kolmiulotteinen taide (esim. keramiikka, kuvanveisto, rakentaminen), media (esim. valokuva, elokuva, animaatio) sekä muotoilu (tiivistelmä muotoilun eri aloista ja muotoilullisesta ajattelusta). Käsityön jaksoryhmiä ovat käsityö, muotoilu ja muut visuaaliset taiteet.

Oppilas saa sanallisen arvioinnin jokaisesta jaksosta.


Opintokokonaisuus 3, 14—15-vuotiaat: perustyöpajat

Perusopintojen kaksi viimeistä vuotta ovat perustyöpajoja. Työpajoissa oppilaat perehtyvät tiettyyn kuvataiteen tai muotoilun tekniikkaan tai osa-alueeseen asiantuntevan opettajan opastuksella. Työpajan voi valita vapaasti joko perustyöpajoista tai yhdistetyistä perus- ja syventävistä työpajoista. Oppilas voi opiskella molemmat vuodet samassa työpajassa tai vaihtaa työpajaa ensimmäisen vuoden jälkeen.

Perusopintojen päätteeksi oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen.


Opintokokonaisuus 4, 16—20-vuotiaat: syventävät opinnot

Syventävissä opinnoissa keskitytään erityisesti ongelmanratkaisuun ja kykyyn soveltaa aiemmin opittuja asioita. Samoin korostuu oppilaiden itsenäinen ja pitkäjänteinen työskentely. Työpajat ovat valinnaisia ja niihin ilmoittaudutaan vuodeksi kerrallaan. Syventävien opintojen loppupuolella oppilas voi halutessaan tehdä lopputyön.

Arviointi ja todistukset

Oppilas saa jatkuvaa sanallista arviointia eli kannustavaa ja oppimista tukevaa palautetta opintokertojen aikana tekemisen yhteydessä. Opintokokonaisuuksien päätteeksi oppilas saa kirjallisen arvioinnin, jossa kerrotaan hänen edistymisestään.

Ensimmäinen kirjallinen arviointi annetaan 11-vuotiaille perusryhmien päätteeksi. Siitä lähtien oppilas saa kirjallisen arvioinnin jokaisen jaksoryhmän, perustyöpajojen ja syventävien työpajojen lopussa. Myös syventäviin opintoihin kuuluvasta lopputyöstä annetaan kirjallinen arvio.

Perusopintojen päättyessä oppilas saa todistuksen suorittamistaan perusopinnoista. Laajan oppimäärän päättötodistuksen saa syventävät opinnot päättävä oppilas, joka on tehnyt lopputyön.

Oppilas saa pyynnöstä osallistumistodistuksen.