Lapsella on oikeus hyvinvointiin – kuvataiteen ja muotoilun voima lapsille ja nuorille

Rehtori Maritta Poijärvi kirjoittaa blogissaan lapsen oikeuksien viikon teemasta, lapsen oikeudesta hyvinvointiin.

Hyvät vanhemmat ja huoltajat,

Lapsella on oikeus hyvinvointiin! Vietämme lapsen oikeuksien päivää 20.11.2023 ja lapsen oikeuksien viikkoa 20.11.–26.11.2023 ja haluamme tuoda esiin kuvataiteen ja muotoilun voiman lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Kuvataiteiden ja muotoilun harrastaminen tarjoaa lukuisia konkreettisia hyötyjä lasten ja nuorten elämälle.

Ensinnäkin, kuvataiteet ja muotoilu kehittävät luovuutta ja ilmaisua. Näiden harrastusten myötä lapset ja nuoret oppivat kehittämään luovia ajattelutaitojaan, rohkaisevat itseään ilmaisemaan visuaalisesti ja oppivat ajattelemaan asioita eri näkökulmista. Tämä edistää mielikuvitusta ja ongelmanratkaisutaitoja.

Toiseksi, kuvataiteet ja muotoilu auttavat stressin lievittämisessä. Arjen paineista irrottautuminen ja luovan työskentelyn myötä lapset saavat mahdollisuuden purkaa stressiä ja jännitystä. Taiteen tekeminen auttaa rentoutumaan ja rauhoittumaan.

Kolmanneksi, taide auttaa lasta käsittelemään ja ilmaisemaan tunteitaan. Lapset voivat työstää tunteitaan taiteen välityksellä, vaikka he eivät osaisi tai haluaisi sanoittaa niitä sanallisesti. Taide toimii välineenä tunteiden käsittelyssä ja auttaa lapsia ymmärtämään itseään paremmin.

Neljänneksi, kuvataiteet ja muotoiluharrastus vahvistavat lapsen itsetuntoa ja itsetuntemusta. He näkevät luovien taitojensa kehittyvän, mikä lisää itsetuntoa. Luovuuden kautta he oppivat tuntemaan itseään paremmin ja tulevat tietoisiksi omista vahvuuksistaan ja mielenkiinnon kohteistaan.

Viidenneksi, kuvataiteiden ja muotoilun avulla lapset kehittävät sosiaalisia taitojaan. He oppivat työskentelemään yhdessä muiden kanssa, jakamaan ajatuksiaan ja ideoitaan sekä kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Ryhmässä toimiminen kehittää kuuntelemista, yhteistyötä ja toisten kannustamista.

Kuudenneksi, taide voi edistää lapsen kognitiivista kehitystä. Esimerkiksi piirtäminen auttaa heitä parantamaan hienomotoriikkaa ja silmän ja käden koordinaatiota. Taide myös haastaa heidän ajatteluaan ja kehittää abstraktia ja loogista ajattelua.

Seitsemänneksi kuvataiteen ja muotoilun harrastaminen voi auttaa lapsia ja nuoria oppimaan arvostamaan kauneutta ja taiteen merkitystä. Samalla se voi kehittää kriittistä ajattelua ja analysointitaitoja, kun he perehtyvät erilaisiin taidemuotoihin ja eri taidealoihin laajemminkin.

Lopuksi, kuvataiteiden ja muotoilun harrastaminen antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden kokea positiivisia kokemuksia ja onnistumisen tunteita. He voivat tuntea ylpeyttä omista luomuksistaan, mikä vaikuttaa positiivisesti heidän itsetuntoonsa ja elämänlaatuunsa.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, miten kuvataiteet ja muotoiluharrastus voivat edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Ne tarjoavat lapsille ja nuorille väylän itsensä ilmaisuun, kehitykseen ja kasvuun monilla eri tasoilla. Tänä lapsen oikeuksien päivänä haluamme kiittää ja kannustaa teitä tulemaan mukaan ja tukemaan lastenne kuvataideharrastusta, ja antamaan heille mahdollisuuden kokea jatkossakin nämä upeat hyödyt.

Yhdessä voimme kannustaa lapsiamme olemaan avoimia uusille mahdollisuuksille ja tarttumaan rohkeasti haasteisiin. Kun he oppivat pitämään kiinni omista unelmistaan ja eivät pelkää epäonnistumista, he voivat saavuttaa uskomattomia asioita. Kun lisäämme heidän luottamustaan ja itseluottamustaan, meillä on edessämme sukupolvi, joka pystyy murtamaan rajoja ja luomaan edistystä kaikilla elämänalueilla.

Yhdessä luomme parempaa tulevaisuutta lapsillemme!

Parhain terveisin,
Maritta Poijärvi
rehtori

Julkaistu
9.11.2023