Ilmoittautuvan oppilaan ohjeet

Ohjeissa on tärkeää tietoa kuvataidekoulun käytännöistä. Lue ne huolellisesti, joudut hyväksymään ohjeet luetuiksi ilmoittautumislomakkeessa ja jatkoilmoittautumisen yhteydessä.

1. Ilmoittautuminen

1.1. Espoon kuvataidekouluun ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella Eepos-palvelussa osoitteessa espoo.eepos.fi. Oppilaat hyväksytään ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.

Uusien oppilaiden hakuaika on huhtikuussa. Saadut paikat vahvistetaan toukokuussa. Hakea voi myös muina aikoina. Silloin täytetään vapaiksi jääneitä paikkoja ryhmissä tai otetaan oppilaita peruuttaneiden tilalle. Helmikuun puolenvälin jälkeen lukuvuodelle ei oteta enää uusia oppilaita.

1.2. Opetukseen ilmoittaudutaan koko lukuvuodeksi. Syyslukukauden jälkeen opiskelu jatkuu automaattisesti kevätlukukaudelle, jollei huoltaja tai yli 18-vuotias oppilas tee opintojen lopettamisilmoitusta kirjallisesti toimistoon (toimisto@espoonkuvis.fi). Pyynnöt opetusryhmän vaihtamisesta tulee ilmoittaa toimistoon.


2. Maksut

2.1. Lukukausimaksu maksetaan kaksi kertaa vuodessa. Lasku lähetetään ensisijaisen huoltajan sähköpostiin lukukauden alussa. Lähettäjänä on Isolta-verkkolaskupalvelu. Eräpäivästä tiedotetaan huoltajille sähköisellä uutiskirjeellä.

Lukukausimaksun maksaminen eräpäivään mennessä on edellytys oppilaspaikan säilyttämiselle.  Lasku on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä. Maksamaton lukukausimaksu siirretään perittäväksi.

Lasku on mahdollista maksaa kahtena saman suuruisena eränä. Jälkimmäisen erän eräpäivä on kuukausi ensimmäisen jälkeen. Molemmissa maksusuorituksessa käytetään alkuperäisen laskun tietoja, erillistä uutta laskua ei jälkimmäisestä erästä lähetetä.

Laskun maksamatta jättäminen aiheuttaa oppilaspaikan menetyksen välittömästi. Jälkimmäinen erä voidaan hyvittää, mikäli opintojen lopettamisesta on ilmoitettu toimistoon eräpäivään mennessä. Opintojen keskeyttämispäiväksi merkitään se päivä, jolloin ilmoitus saapuu koulun toimistoon.

2.2. Kuvataiteen laajan perusopetuksen lukukausimaksuun voi hakea huojennuksia lukukausittain. Hakulomakkeita on saatavilla koulun toimistossa, opetuspisteissä ja koulun verkkosivuilla. Hakemukset liitteineen toimitetaan koulun toimistoon.

Huojennusta myönnetään kahtia jaetun lukukausimaksun jälkimmäisestä erästä, joten huojennusta hakevan kannattaa maksaa lasku kahdessa erässä. Huojennuksen saamiseen vaikuttavat perheen tulot ja perheenjäsenten lukumäärä.

Huojennusta on haettava syyslukukaudella 15.9. ja kevätlukukaudella 31.1. mennessä. Myöhästyneitä ja puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

2.3. Kurssien (kuviskerhot, lyhytkurssit) lukukausimaksuihin ei voi hakea huojennuksia.

2.4. Ajantasaiset tiedot lukukausimaksuista löytyvät koulun kotisivuilta.


3. Ilmoittautumisen peruuttaminen

3.1. Koko lukuvuoden kestoisen taiteen perusopetuksen oppilaspaikka on mahdollista peruuttaa maksutta lukukausimaksun eräpäivään asti. Peruutus tehdään sähköpostitse koulun toimistoon (toimisto@espoonkuvis.fi).

3.2. Lyhytkurssien peruutusehdot löytyvät kurssien ilmoittautumislomakkeiden yhteydestä.


 4. Jatkoilmoittautuminen ja opintojen keskeyttäminen

4.1 Oppilas voi jatkaa vuodesta toiseen opiskelua kuvataidekoulussa ilmoittautumalla keväisin seuraavalle opintovuodelle.

Jos oppilas keskeyttää opintonsa kesken lukuvuotta, siitä on ilmoitettava kirjallisesti koulun toimistoon. Opettajat eivät ota vastaan peruutusilmoituksia. Vapautuvalle oppilaspaikalle voidaan sen jälkeen ottaa uusi oppilas.

Jos opinnot lopetetaan ennen lukukausimaksun toisen erän eräpäivää, ei toista erää tarvitse maksaa. Toisen erän maksamisen jälkeen ei lukukausimaksusta saa hyvitystä. Opintojen keskeyttämispäiväksi merkitään se päivä, jolloin ilmoitus saapuu koulun toimistoon.


5. Välivuoden pitäminen

Opiskelussa voi pitää välivuoden sairauden takia, tai jos oppilas muuttaa tilapäisesti toiselle paikkakunnalle. Välivuodesta tehdään kirjallinen ilmoitus koulun toimistoon.


6. Vastuut ja vakuutukset

6.1. Kuvataidekoulu on vakuuttanut oppilaat tapaturman varalta. Vakuutus on voimassa kouluaikana ja edestakaisilla koulumatkoilla. Tapaturman sattuessa hakeudutaan hoitoon ja otetaan mahdollisimman nopeasti yhteys koulun toimistoon.

6.2. Opettaja on vastuussa oppilaistaan oppituntien aikana ja retkillä, mutta ei koulumatkoilla.

6.3. Kuvataidekoulussa käytetään monenlaisia materiaaleja ja työvälineitä, jotka saattavat liata ja vahingoittaa vaatteita. Koulu ei ole vastuussa sattuneista vahingoista. Opetuspisteissä on esiliinoja yhteiseen käyttöön, ja oppilas voi käyttää myös omaa suojavaatettaan.


7. Mahdolliset muutokset lukujärjestykseen

7.1. Kuvataidekoulu pidättää oikeuden tilapäisiin ja pysyviin tunti- ja opettajamuutoksiin. Ryhmiä saatetaan joutua yhdistämään jopa kesken lukuvuoden, jos oppilasmäärä putoaa liian alhaiseksi.

7.2. Hakuaikana valittavana olevaa ryhmää ei perusteta, mikäli ryhmään ei ole tulossa riittävästi oppilaita. Tämä saattaa vaikuttaa myös muiden ryhmien lukujärjestykseen. Muutoksista ilmoitetaan huoltajille.


 8. Oppilasrekisteri

8.1. Espoon kuvataidekoulun oppilasrekisteriä (Eepos) käytetään luottamuksellisesti laskutuksessa, oppilastiedotteiden lähettämisessä, taiteen perusopetuksen opintosuoritusten rekisteröimisessä ja muissa oppilasasioissa sekä palautekyselyiden lähettämisessä. Rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa tietonsa ja korjata niitä. Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista, mikäli henkilörekisterilaki ei toisin määrää.

8.2. Espoon kuvataidekoulu käsittelee henkilötietoja 25.5.2018 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Rekisteri- ja tietosuojaseloste on luettavissa täältä.


9. Oppilastiedotus

9.1. Kuvataidekoulu tiedottaa mm. laskujen lähettämisestä, jatkoilmoittautumisesta ja näyttelyistä sähköisellä emaileri-uutiskirjeellä sekä Eepos-oppilashallintatyökalulla.

9.2. Ryhmien tuntimuutoksista ja näyttelykäynneistä tiedottaa oma opettaja sähköpostilla, tekstiviestillä tai oppilaalle jaettavalla tiedotteella.

9.3. Huoltaja tai yli 18-vuotias oppilas on vastuussa yhteystietojensa päivittämisestä kuvataidekoulun toimistoon.


10. Kuvien käyttö

10.1. Oppilastyöt näyttelyissä: Espoon kuvataidekoulun opetustunneilla toteutetuista oppilastöistä kootaan lukuvuosittain näyttelyitä kuvataidekoulun opetuspisteisiin sekä muihin näyttelytiloihin.

10.2. Teoskuvat ja opetustilanteista otetut kuvat: Kuvataidekoulun oppilastöistä otettuja kuvia sekä kuvia opetustilanteista ja näyttelyistä julkaistaan kuvataidekoulun Facebook-sivulla, kuvataidekoulun tiedotteissa, julkaisuissa, verkkosivuilla, YouTube-kanavalla ja Instagram-tilillä.

Lisäksi oppilaiden tekemiä animaatioita ja videoita käytetään kuvataidekoulun verkkosivuilla, oppilas- ja mediatiedotteissa.

 10.3. Oppilaan nimen julkaisu: Oppilastöiden yhteydessä kerrotaan hyvän tavan mukaisesti tekijän nimi ellei sitä erikseen kielletä. Nimen julkaisuun opetustilanteessa otettujen kuvien yhteydessä kysytään erikseen lupa oppilaan huoltajalta ja yli 18-vuotiaalta oppilaalta.

Kaikki Espoon kuvataidekoulun julkaisema materiaali on tarkoin valittua eikä koulu julkaise sopimatonta tai tekijää tai kuvan kohteena olevaa loukkaavaa materiaalia missään muodossa.

10.4. Luvan antaminen ja kieltäminen: Ilmoittautumislomakkeessa oppilaan huoltaja tai 18 vuotta täyttänyt oppilas antaa luvan tai kieltää kohdissa 10.1.–10.3. mainitut kuvien julkaisu-, käyttö- ja esitysluvat.


11. Muuta

• Opetuksen rakenne ja voimassa oleva opetussuunnitelma esitellään koulun kotisivuilla.

• Lukuvuoden pituus on 34 viikkoa. Pyhäpäivinä ei pääsääntöisesti ole opetusta, vaan tunnit korvataan esim. näyttelykäynteinä.

• Kuvataidekoulu ei korvaa menetettyä opetuskertaa, mikäli oppilas on esim. sairaana, lomamatkalla, myöhästynyt tai unohtanut tunnin.

• Jos kontaktiopetus joudutaan keskeyttämään poikkeusolojen (esim. koronavirusepidemian) takia, koulun opetus toteutetaan etäopetuksena. Tälloin kuvataidekoulu ei ole velvollinen palauttamaan lukukausimaksuja.