Elevguide – anvisningar för elever

Välkommen som elev till Esbo bildkonstskola! Vänligen bekanta dig med instruktionerna på denna sida innan du ansöker till bildkonstskolan. Här hittar du information om skolans regler, arbetet under lektionerna och andra praktiska frågor. Du godkänner dessa villkor och anvisningar i samband med ansökningsblanketten i Eepos. Här hittar du instruktioner om ansökan till bildkonstskolan.

Läsåret 2024–2025

Höstterminen: 19 augusti - 14 december 2024
Vårterminen: 7 januari - 24 maj 2025

Ladda ner läsordningen för läsåret 2024–2025 här.

Grupperna träffas under 16 lektioner på höstterminen och 18 lektioner på vårterminen.

Höstlov: 14–19 oktober 2024 (vecka 42)
Alla helgons dag: lördag 2 november 2024
Självständighetsdagen: fredag 6 december 2024
Jullov: 15 december 2024–6 januari 2025
Sportlov: 16–21 februari 2025 (vecka 8)
Påsk: 18–21 april 2025
Första maj: torsdag 1 maj 2025
Kristi himmelsfärdsdag: torsdag 29 maj 2025

De undervisningsgånger som faller bort till följd av helgdagar ersätts vid en annan tidpunkt som lärarna meddelar sina undervisningsgrupper.

Terminsavgifter 2024

De terminsavgifter 2024 för Esbo bildkonstskola är:

Grupper inom grundläggande konstundervisning

• Förskolebarn 5–6 år, 2 lektioner per vecka (90 min): 280 €
• Grundundervisningsgrupper 7–10 år, 2 lektioner per vecka (90 min): 280 €
• Grundundervisningsgrupper 11 år, 3 lektioner per vecka (135 min): 304 €
• Periodgrupper 12–13 år, 3 lektioner per vecka (135 min): 315 €
• Verkstäder 14–20 år, 3 lektioner per vecka (135 min): 337 €
• Verkstaden för konstgrafik 14–20 år, 4 lektioner per vecka (180 min): 407 €

Mer information om lättnad för terminsavgifter finns i slutet av denna sida.

En lektion varar i 45 minuter.

Studieavgiften inkluderar konstnärsmaterial av hög kvalitet och professionell undervisning. Avgiften täcker dessutom studentutställningar, Eepos-portalens konto (t.ex. studentutvärderingar) samt slutarbetesseminarier, utställningar och certifikat.

Klubbar

Bildkonstklubbar:
• 60 min. bildkonstklubb: 208 €/termin
• 90 min. bildkonstklubb: 235 €/termin

Kurser: Se priserna på kursernas webbsida (på finska) och i Eepos.

1. Betalning

Du hittar aktuell information om terminsavgifter på denna sidan.

Terminsavgiften betalas två gånger om året. Fakturan skickas till den primära vårdnadshavarens e-post i början av terminen. Avsändaren är Eepos-post (billing@eepos.fi).

Betalning av terminsavgiften senast på förfallodagen är en förutsättning för att bevara elevplatsen. Använd alltid referensnumret så att betalningen riktas till rätt elev. Fakturan kan betalas i två delar: 50 procent på fakturans förfallodag och 50 procent en månad efter den första avbetalningen. Vänligen använd den ursprungliga fakturans uppgifter för båda betalningarna.

Fakturan kan utsökas utan domstolsbeslut. Den obetalda terminsavgiften överförs till indrivning. Underlåtenhet att betala fakturan resulterar i omedelbar förlust av elevplatsen.

2. Återbudsvillkor och avbrytande av studier

Elevplatsen kan annulleras kostnadsfritt innan utgången av terminsavgiftens förfallodag. Detta görs per e-post till skolans kansli (toimisto@espoonkuvis.fi).

Om en elevplats annulleras färre än 30 dagar efter terminsavgiftens förfallodag kommer skolan att debitera 50 procent av terminsavgiften. Om återbudet sker mer än 30 dagar efter fakturans förfallodag kommer skolan att debitera terminsavgiften i sin helhet.

Tidpunkten för återbud eller avbrytande av studier är den dag då anmälan tas emot vid skolans kansli.

Om eleven avbryter sina studier mitt under eller i slutet av läsåret ska detta meddelas skriftligen till skolans kansli. Lärare tar inte emot anmälningar om återbud. Bildkonstskolan kan anta en ny elev till den lediga elevplatsen.

Detaljerade återbudsvillkor för korta kurser (sommarkurser, färgbad, familjekurser) hittar du i samband med kursanmälningsblanketterna i Eepos. För alla som ger återbud färre än 7 dagar (14 dagar för sommarkurser) före kursstart kommer skolan att debitera 50 procent av kursavgiften, och efter kursstart debiteras kursavgiften i sin helhet.

3. Lättnad för avgifter

Du kan ansöka om en lättnad för terminsavgiften för den grundläggande undervisningen i bildkonst per termin.

Fyll i och skriv ut den elektroniska ansökan (PDF på finska) här. Ansökningsblanketter kan erhållas från skolans undervisningslokaler och kansli. Ifyllda ansökningar och nödvändiga bilagor ska skickas till:
Esbo bildkonstskola, PB 6670, 02070 Esbo stad
Besöksadress: Utställningscentret WeeGee, Flitarvägen 5, Esbo
Eller per email till skolans ekonomiansvarig: marju.pohjola@espoonkuvis.fi.

Lättnad ska ansökas senast den 15 september på höstterminen och senast den 31 januari under vårterminen. Försenade eller bristfälliga ansökningar beaktas inte.

Familjens inkomster och antalet familjemedlemmar påverkar beviljandet av lättnaden. Lättnad eller friplats beviljas endast ett barn per familj, detta så att så många familjer som möjligt kan beviljas lättnad.

Lättnaden beviljas för terminsavgiftens andra avbetalning, så det lönar sig för den som ansöker om lättnad att betala fakturan i två delar.

Lättnad kan inte ansökas för avgifter för korta kurser (sommarkurser, färgbad och familjekurser) eller för skolornas bildkonstklubbar.

En familj med låg inkomst kan t.om. ansöka SOS-Lapsikyläs hobbybidrag "Unelmista totta". Hobbystödet riktar sig i första hand till barn och unga som ännu inte har en egen meningsfull hobby. Sök på hobbyn "Espoon kuvataidekoulu" och ansök om stöd. För att ansöka om stöd krävs registrering.

Stöd för en hobby kan också sökas från:
Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry
Pelastakaa Lapset ry
Tukikummit
Minela Säätiö
Kompletterande och förebyggande utkomststöd för barns hobbyer (i Västra Nylands välfärdsområde)

4. Frånvaro och anmälan om frånvaro

Elever eller vårdnadshavare ombes anmäla frånvaro till läraren per e-post eller textmeddelande. Bildkonstskolan ersätter inte den missade undervisningsgången om eleven till exempel är sjuk, på semesterresa, försenad eller har glömt lektionen.

Om lektionerna ställs in på grund av ett hinder för läraren kommer lektionerna att ersättas till eleverna vid en annan tidpunkt.

För elevens säkerhet ombes vårdnadshavarna att se till att skolan har uppdaterad adressinformation samt vårdnadshavarnas telefonnummer och e-postadresser. Uppgifterna kan uppdateras i Eepos. Kontakta kansliet om du har glömt ditt användarnamn eller lösenord.

5. Sabbatsår

Man kan ta ett sabbatsår från studierna vid bildkonstskolan av hälsoskäl eller om eleven tillfälligt flyttar till en annan ort. Ett skriftligt meddelande om sabbatsåret skickas till skolans kansli.

6. Ansvar och försäkringar

Bildkonstskolan har försäkrat eleverna mot olycksfall. Elevens olycksfallsförsäkring gäller under de aktiviteter som anordnas av skolan och under omedelbara resor. Med omedelbara resor avses resan längs med den mest direkta vägen från hemmet eller skolan till bildkonstskolan och hem igen. Vid ett olycksfall ska du söka vård och kontakta skolans kansli så snabbt som möjligt.

Läraren ansvarar för sina elever under lektioner och utflykter, men inte på skolresor.

I bildkonstskolan används många slags material och verktyg som kan smutsa ner och skada kläder. Skolan ansvarar inte för skador på kläder. Undervisningsställena har förkläden för gemensamt bruk, men eleven kan också använda egna skyddskläder.

7. Ändringar i läsordningen

Bildkonstskolan förbehåller sig rätten till tillfälliga och permanenta ändringar av lektioner och lärare. Grupper kan behöva slås samman mitt under läsåret om deras elevantal är för lågt.

En grupp som kan väljas under ansökningsperioden bildas inte om inte tillräckligt många elever söker till gruppen. Detta kan också påverka andra gruppers läsordning. Vårdnadshavare meddelas om eventuella ändringar.

8. Elevregister Eepos

Esbo bildkonstskolas elevregister Eepos används konfidentiellt vid fakturering, utskick av elevmeddelanden, registrering av studieprestationer för den grundläggande undervisningen i bildkonst och andra elevärenden samt vid utskick av responsenkäter. Den registrerade har rätt att kontrollera och korrigera sina uppgifter. Uppgifterna lagras så länge det är ändamålsenligt, om inte annat följer av personregisterlagen.

Esbo bildkonstskola behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning som trädde i kraft den 25 maj 2018. Register- och dataskyddsbeskrivningen kan läsas här. Tillgänglighetsutlåtandet kan läsas här.

Eepos underhålls av Oksidia Oy (https://oksidia.fi/).

9. Information till vårdnadshavare och elever

Bildkonstskolan informerar om bland annat utskick av fakturor, anmälan till fortsatta studier och utställningar med ett elektroniskt nyhetsbrev (E-maileri) och Eepos-elevhanteringsverktyget.

Gruppernas utställningsbesök och ändringar i deras lektioner kommuniceras per e-post, textmeddelande eller ett meddelande som delas ut till eleven.

Vårdnadshavaren eller en elev över 18 år bär ansvaret för att kontaktuppgifterna uppdateras i Eepos. Kontakta kansliet om du har glömt ditt användarnamn eller lösenord.

10. Elevarbeten, foton och publicering av dem

Arbeten som slutförts vid bildkonstskolan under studieåret delas ut till eleverna i slutet av terminen. Arbeten som inte hämtas förvaras inte.

Bildkonstskolan arrangerar utställningar av elevarbeten och lånar ut elevarbeten till utställningar som ordnas av Förbundet för konstskolor i Finland och Utbildningsstyrelsen. Bilder på elevarbeten används i skolans egna publikationer och på dess webbplats. Bildkonstskolans verksamhet spelas också in med hjälp av dokumentmaterial som har spelats in i arbetssituationer.

Bilder på bildkonstskolans elevarbeten samt bilder på undervisningssituationer och utställningar publiceras i bildkonstskolans sociala medier, meddelanden, publikationer, YouTube-kanal och på dess webbplats. Bildkonstskolan publicerar inte olämpligt eller kränkande material.

Elevernas namn kan publiceras enligt god sed, utom om det förbjuds separat. Tillstånd och förbud anges i Eepos-ansökningsblanketten och de kan redigeras i elevens Eepos.

Elevarbeten samlas in till skolans arkiv, och skaparen ombes bevilja arkiveringstillstånd separat för varje arbete.

11. Regler

Tryggt och trivsamt arbete vid bildkonstskolan förutsätter respekt för gemensamma spelregler.

• Följ lärarens instruktioner, studera på ett fokuserat och målinriktat sätt. Uppskatta ditt eget och andras arbete.
• Skolan tolererar varken mobbning eller diskriminering, och du förbinder dig till att följa KulturEsbos principer för tryggare rum.
• Ta hand om verktyg, lokaler och material. Om du avsiktligt förlorar eller skadar verktyg eller annan skolans egendom är du skyldig att ersätta eller reparera skadan du har orsakat.
• Delta under ledning av läraren i rengöring och arrangemang av lokalerna och i underhåll av utrustningen.
• Ta inte med djur till skolområdet på grund av allergirisker. Vi vill att bildkonstskolan är en trevlig och trygg plats för alla att lära sig och undervisa.
• Lämna inte skolområdet under lektionen utan lärarens tillstånd. Elevförsäkringen täcker inte eventuella olyckor som du kan hamna ut för.

Åtgärder om man bryter mot reglerna:
1. Du deltar i en diskussion som dina föräldrar och din lärare är närvarande för.
2. Du pratar med rektorn.
3. Ditt ärende behandlas av bildkonstskolans direktion, som fattar beslutet om vidare åtgärder.

12. Läroplaner och undervisningens struktur

Undervisningens struktur och den gällande läroplanen presenteras på sidan för grundläggande undervisning i bildkonst.