Elevguide – anvisningar för elever

Läsåret 2023–2024

Läsåret 2023–2024 börjar 21.8.2023 och slutar 25.5.2024.

Ladda ner läsordningen för läsåret 2023–2024 här.

Höstlov: 16–22.10.2023 (vecka 42)
Alla helgons dag: lördagen den 4.11.2023
Självständighetsdagen: onsdagen den 6.12.2023
Jullov: 17.12.2023–7.1.2024
Sportlov: 19–24.2.2024 (vecka 8)
Påsk: 29.3–1.4.2024
Valborg: onsdagen den 1.5.2024
Kristi himmelsfärdsdag: torsdagen den 9.5.2024

De undervisningsgånger som faller bort till följd av helgdagar ersätts vid en annan tidpunkt som lärarna meddelar sina undervisningsgrupper.

Terminsavgifter 2023

De nuvarande terminsavgifterna för Esbo bildkonstskola är:

Grupper inom grundläggande konstundervisning

• Förskolebarn 5–6 år, 2 lektioner per vecka (90 min): 270 €
• Grundundervisningsgrupper 7–10 år, 2 lektioner per vecka (90 min): 270 €
• Grundundervisningsgrupper 11 år, 3 lektioner per vecka (135 min): 292 €
• Periodgrupper 12–13 år, 3 lektioner per vecka (135 min): 303 €
• Verkstäder 14–20 år, 3 lektioner per vecka (135 min): 324 €
• Verkstaden för konstgrafik 14–20 år, 4 lektioner per vecka (180 min): 391 €

Mer information om lättnad för terminsavgifter finns i slutet av denna sida.

En lektion varar i 45 minuter.

Studieavgiften inkluderar konstnärsmaterial av hög kvalitet och professionell undervisning. Avgiften täcker dessutom studentutställningar, Eepos-portalens konto (t.ex. studentutvärderingar) samt slutarbetesseminarier, utställningar och certifikat.

Klubbar och kurser

Bildkonstklubbar:
• 60 min. bildkonstklubb: 200 €/termin
• 90 min. bildkonstklubb: 228 €/termin

Kurser: Se priserna på kursernas webbsida (på finska) och i Eepos.

Terminsavgifter 2024

De terminsavgifterna 2024 för Esbo bildkonstskola är:

Grupper inom grundläggande konstundervisning

• Förskolebarn 5–6 år, 2 lektioner per vecka (90 min): 280 €
• Grundundervisningsgrupper 7–10 år, 2 lektioner per vecka (90 min): 280 €
• Grundundervisningsgrupper 11 år, 3 lektioner per vecka (135 min): 304 €
• Periodgrupper 12–13 år, 3 lektioner per vecka (135 min): 315 €
• Verkstäder 14–20 år, 3 lektioner per vecka (135 min): 337 €
• Verkstaden för konstgrafik 14–20 år, 4 lektioner per vecka (180 min): 407 €

Mer information om lättnad för terminsavgifter finns i slutet av denna sida.

En lektion varar i 45 minuter.

Studieavgiften inkluderar konstnärsmaterial av hög kvalitet och professionell undervisning. Avgiften täcker dessutom studentutställningar, Eepos-portalens konto (t.ex. studentutvärderingar) samt slutarbetesseminarier, utställningar och certifikat.

Klubbar

Bildkonstklubbar:
• 60 min. bildkonstklubb: 208 €/termin
• 90 min. bildkonstklubb: 235 €/termin

Betalningspraxis

Terminsavgifterna för grundundervisningsgrupper och fotoklubbar vid bildkonstskolan betalas i början av terminen. Betalningen för en termin kan göras som två delbetalningar, där den andra förfallodagen är en månad efter den förfallodag som anges på fakturan för terminsavgiften. Fakturor för kurserna skickas till deltagarna innan kursen inleds.

Alla fakturor skickas till elevernas vårdnadshavare och till de vuxna eleverna via e-post. Fakturans avsändare är Eepos-post. Om du inte har fått din faktura i tid, vänligen kontrollera din skräppostmapp eller kontakta bildkonstskolans kansli.

Försummelse att betala fakturan leder till att elevplatsen omedelbart förloras. En ny elevplats beviljas inte i någon undervisningsgrupp vid bildkonstskolan till en elev vars vårdnadshavare inte har betalat sina förfallna fakturor till bildkonstskolan.

Fakturan kan indrivas utan domstolsbeslut och den obetalda terminsavgiften överförs till indrivning. En elev som har förlorat sin plats på grund av en obetald faktura kan ansöka till skolan som ny elev vid nästa elevansökan när fakturan har betalats.

Annullering av elevplats

Kom ihåg att skriftligen avstå från din kurs- eller elevplats via e-post till skolans kansli (toimisto@espoonkuvis.fi) om du vill dra tillbaka din anmälan eller avbryta dina studier. En plats som inte har annullerats anses vara fylld och kommer därför att faktureras även om eleven inte har deltagit i undervisningen.

En elevplats i grundundervisningsgrupperna och fotoklubbarna kan annulleras kostnadsfritt fram till fakturans förfallodatum. En kursplats kan annulleras senast inom den tidsfrist som anges på anmälan till kursen. Skolan debiterar en del av eller hela avgiften för en plats som har annullerats senare.

Lättnad för terminsavgifter

Rektorn beviljar frielevsplatser per termin och lättnad för terminsavgifter för elever inom grundläggande undervisning i bildkonst och hantverk enligt ansökan. Lättnad för avgifter gäller inte klubb- eller kursverksamhet: konstklubbar, sommarkurser, familjekurser eller färgbad.

Familjens inkomster och antalet familjemedlemmar påverkar beviljandet av lättnaden. Storleken på de beviljade lättnaderna varierar. Lättnad eller friplats beviljas endast ett barn i familjen, för att så många familjer som möjligt kan beviljas lättnad. Deltagare i kurser och klubbar kan inte ansöka om lättnad.

Ansökan om lättnad och befrielse från terminsavgift ska lämnas in till skolans kansli senast den 15 september på höstterminen och senast den 31 januari under vårterminen.

Lättnaden beviljas per termin; den lättnad som beviljats för föregående termin omfattar inte följande, utan en ny ansökan måste vid behov lämnas in för varje termin. Försenade eller bristfälliga ansökningar beaktas inte.

Fyll i och skriv ut den elektroniska ansökan (PDF på finska) här. Ansökningsblanketter kan erhållas från skolans undervisningslokaler och kansli. Ifyllda ansökningar och nödvändiga bilagor ska skickas till:
Esbo bildkonstskola, PB 6670, 02070 Esbo stad
Besöksadress: Utställningscentret WeeGee, Flitarvägen 5, Esbo

En familj med låg inkomst kan t.om. ansöka SOS-Lapsikyläs hobbybidrag "Unelmista totta". Hobbystödet riktar sig i första hand till barn och unga som ännu inte har en egen meningsfull hobby. Sök på hobbyn "Espoon kuvataidekoulu" och ansök om stöd. För att ansöka om stöd krävs registrering.

Stöd för en hobby kan också sökas från:
Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry
Pelastakaa Lapset ry
Tukikummit
Minela Säätiö
Kompletterande ochförebyggande utkomststöd för barns hobbyer (i Västra Nylandsvälfärdsområde)