Grundläggande bildkonstundervisning

Esbo bildkonstskola erbjuder grundläggande konstundervisning enligt den fördjupade lärokursen för barn och unga. Grundläggande konstundervisning ordnas i bildkonst och hantverk.

Grundläggande konstundervisning ges utanför grundskolan och dess uppgift är att erbjuda eleverna möjlighet att studera konst långsiktigt, främja utvecklingen av ett förhållande till konst och ett livslångt intresse för ett konstområde (Utbildningsstyrelsen, 2017).

Esbo bildkonstskolas grundläggande uppdrag enligt strategin är att ordna högklassig och inspirerande undervisning i kunskaper och färdigheter i visuell kultur enligt en fördjupad lärokurs. Kärnan i undervisningen är utveckling av elevernas kunskaper och färdigheter samt stöd för individualisering och andlig tillväxt. Undervisningen utvecklar det kunnande som är kännetecknande för konstarten och ger eleverna färdigheter att söka sig till yrkesutbildning och högskoleutbildning inom konstarten i fråga.

Undervisningens struktur och omfattning 

Espoon kuvataidekoulun opintojen eteneminen.

Studiehelhet 0: Förberedande studier i bildkonst

Esbo bildkonstskola ordnar bildkonstfostran för barn i åldern 5–6 år i form av förberedande studier i bildkonst.

Studiehelhet 1: Basgrupper

Grundstudierna i bildkonst för 7–11-åringar utgör grundstudiernas första studiehelhet, som fördelas över fem läsår.

Studiehelheten kan inkludera studieperioder, projekt och temahelheter av olika omfattning enligt bildkonstskolans årliga läroplan.

Studiehelhet 2: Periodgrupper

Periodgrupper utgör den andra studiehelheten inom studierna. Studiehelhet 2 ordnas så att eleven avlägger två terminslånga perioder i olika områden inom bildkonst per läsår under två läsår. På så sätt får varje elev möjlighet att studera fyra olika perioder. De konstarter som studeras inom periodstudierna fastställs för varje läsår.

Studiehelheten kan inkludera studieperioder, projekt och temahelheter av olika omfattning enligt bildkonstskolans årliga läroplan.

Studiehelhet 3: Basverkstäder

Den tredje studiehelheten utgörs av basverkstäder i bildkonst. Studiehelhet 3 ordnas så att eleven väljer en bildkonstnärlig verkstad som omfattar hela läsåret. Eleven kan studera i samma verkstad under de två år som hör till studiehelheten eller byta verkstad efter det första året.

Studiehelheten kan inkludera studieperioder, projekt och temahelheter av olika omfattning enligt bildkonstskolans årliga läroplan.

Studiehelhet 4: Fördjupade verkstäder

Fördjupade studier inom bildkonst utgör den fjärde studiehelheten inom studierna. De fördjupade studierna ordnas så att eleverna efter grundstudierna väljer fördjupningsområden, det vill säga verkstäder, enligt eget intresse. Eleven kan välja att avlägga en flera år lång studiehelhet i samma verkstad eller byta verkstad varje år. Vi rekommenderar dock att man studerar i samma verkstad i minst två år för att fördjupa studierna i konstarten. Eleven kan också arbeta inom två eller flera verkstäder samtidigt under läsåret.

De fördjupade studierna kan inkludera projekt och temahelheter av olika omfattning enligt bildkonstskolans årliga plan.

Slutarbete

I de fördjupade studierna ingår ett slutarbete, som görs under läsåret inom ramen för en verkstad som eleven valt.

Ett slutarbete måste göras om eleven vill ha ett slutbetyg över avläggande av grundstudier i bildkonst enligt den fördjupade lärokursen. Elever som inte gör något slutarbete kan på begäran få ett intyg över alla sina studier på bildkonstskolan.

Eleven gör slutarbetet självständigt enligt en egen plan och får handledning för detta. I planen ställer eleven också upp mål för sitt arbete. Slutarbetet utgörs av ett konstnärligt arbete, en beskrivning av arbetsprocessen och reflektion över den egna inlärningsprocessen, där eleven bedömer sitt arbete. I sitt slutarbete demonstrerar eleven sitt bildkonstnärliga tänkande och uttryck samt gestaltar dem i förhållande till bildkonsten eller annan visuell kultur. Elever som gör slutarbeten presenterar arbetsprocessen och sina verk. Verken visas i en slutarbetsutställning i slutet av läsåret.

Slutarbetet bedöms av två bedömare, varav en är en lärare på Esbo bildkonstskola och den andra är en utomstående bedömare. Grunderna för bedömningen klargörs för eleven redan när slutarbetet inleds.

Läroplanerna

Läs läroplanerna för grundundervisning i bildkonst och handarbete:
Läroplan: Grundläggande bildkonstundervisning
Läroplan: Grundläggande undervisning i hantverk