Anvisningar för elever

Ansökan till bildkonstskolan

Läsåret 2022–2023 börjar 23.8.2022 och slutar 20.5.2023.

Nya elevers ansökan för nästa läsår 2023–24 inleds 11.4.2023 och studieplatserna bekräftas i maj. Det är möjligt att söka till undervisningsgrupperna även mitt under läsåret fram till 9.2.2024, om det finns plats i grupperna.  

Man anmäler sig till grupperna via Eepos. Undervisningsgrupperna i den preliminära läsordningen för hösten 2022 och deras fyllnadsgrad visas också på anmälningsblanketterna i Eepos. Läs omsorgsfullt anmälningsanvisningar för elever innan du anmäler dig till undervisningsgrupperna.

Nya sökande kan ansöka till skolan genom att fylla i anmälningsblanketten i Eepos. Elever som fortsätter sina studier i bildkonstskolan anmäler sig till grupper genom att logga in på Eepos med de koder som de fick i början av sina studier. Anmäl dig inte till skolan som ny elev om du redan har fått en elevplats. Din grundläggande information finns redan i Eepos-systemet och därför skapar en anmälan som ny elev förvirring i systemet.

Eleverna antas till grupperna i den ordning de anmäler sig, men för att kunna säkerställa kontinuitet i studierna prioriteras elever som redan studerar vid bildkonstskolan. Elevplatserna bekräftas i början av maj. De som blir kvar i kön informeras också om resultatet av ansökan. Observera att bekräftelsemeddelandet för lyckad anmälan ännu inte är en bekräftelse på garanterad elevplats.

Vi rekommenderar att sökande söker till flera undervisningsgrupper (men högst tre), så att de så sannolikt som möjligt får en elevplats. Om en sökande får en plats i en grupp som han eller hon har markerat som ett andra eller tredje alternativ, ska han eller hon stanna kvar i kön till den första gruppen som han eller hon har nämnt, eftersom en plats där kan bli ledig vid ett senare tillfälle. Även då kommer de som redan studerar i skolan att ha företräde.

En undervisningsgrupp inrättas endast om det finns tillräckligt många sökande till den. Undervisningsgrupper med alltför få elever kan ställas in eller upphöra.

Om du vill dra tillbaka din ansökan eller avsluta dina studier i mitten av läsåret, vänligen kontakta bildkonstskolans kansli: toimisto@espoonkuvis.fi. Lämna även in eventuella gruppändringsförfrågningar eller mellanårsansökningar till kansliet.

Ansökningar till kurser och klubbar vid bildkonstskolan görs i enlighet med kursernas och klubbarnas egna tidsscheman.

Terminsavgifter 2023

De nuvarande terminsavgifterna för Esbo bildkonstskola är:

Grupper inom grundläggande konstundervisning

• Förskolebarn (5–6 år), 2 lektioner per vecka: 270 €
• Grundundervisningsgrupper för 7–10-åringar, 2 lektioner per vecka: 270 €
• Grundundervisningsgrupper för 11-åringar, 3 lektioner per vecka: 292 €
• Periodgrupper (12–13-åringar), 3 lektioner per vecka: 303 €
• Verkstäder (14–20-åringar), 3 lektioner per vecka: 324 €
• Verkstäder (14–20-åringar), 4 lektioner per vecka: 391 €

En lektion varar i 45 minuter.

Studieavgiften inkluderar konstnärsmaterial av hög kvalitet och professionell undervisning. Avgiften täcker dessutom studentutställningar, Eepos-portalens konto (t.ex. studentutvärderingar) samt slutarbetesseminarier, utställningar och certifikat.

Kurser och klubbar

• 60 min. bildkonstklubb: 200 €/termin
• 90 min. bildkonstklubb: 228 €/termin

Övriga kurser: Se priserna på de aktuella kurserna i Eepos.

Betalningspraxis

Terminsavgifterna för grundundervisningsgrupper och fotoklubbar vid bildkonstskolan betalas i början av terminen. Betalningen för en termin kan göras som två delbetalningar, där den andra förfallodagen är en månad efter den förfallodag som anges på fakturan för terminsavgiften. Fakturor för kurserna skickas till deltagarna innan kursen inleds.

Alla fakturor skickas till elevernas vårdnadshavare och till de vuxna eleverna via e-post. Fakturans avsändare är Eepos-post. Om du inte har fått din faktura i tid, vänligen kontrollera din skräppostmapp eller kontakta bildkonstskolans kansli.

Kom ihåg att betala räkningen på förfallodagen och att skriftligen avstå från din kurs- eller elevplats via e-post till skolans kansli (toimisto@espoonkuvis.fi) om du vill dra tillbaka din anmälan eller avbryta dina studier. En plats som inte har annullerats anses vara fylld och kommer därför att faktureras även om eleven inte har deltagit i undervisningen.

En elevplats i grundundervisningsgrupperna och fotoklubbarna kan annulleras kostnadsfritt fram till fakturans förfallodatum, en kursplats kan annulleras senast inom den tidsfrist som anges på anmälan till kursen. Skolan debiterar en del av eller hela avgiften för en plats som har annullerats senare.

Försummelse att betala fakturan leder till att elevplatsen omedelbart förloras. En ny elevplats beviljas inte i någon undervisningsgrupp vid bildkonstskolan till en elev vars vårdnadshavare inte har betalat sina förfallna fakturor till bildkonstskolan.

Fakturan kan indrivas utan domstolsbeslut och den obetalda terminsavgiften överförs till indrivning. En elev som har förlorat sin plats på grund av en obetald faktura kan ansöka till skolan som ny elev vid nästa elevansökan när fakturan har betalats.

Lättnad för terminsavgifter

Rektorn beviljar frielevsplatser per termin och lättnad för terminsavgifter för elever inom grundläggande undervisning i bildkonst och hantverk enligt ansökan.

Familjens inkomster och antalet familjemedlemmar påverkar beviljandet av lättnaden. Storleken på de beviljade lättnaderna varierar. Lättnad eller friplats beviljas endast ett barn i familjen, för att så många familjer som möjligt kan beviljas lättnad. Deltagare i kurser och klubbar kan inte ansöka om lättnad.

Ansökan om lättnad och befrielse från terminsavgift ska lämnas in till skolans kansli senast den 15 september på höstterminen och senast den 31 januari under vårterminen.

Lättnaden beviljas per termin; den lättnad som beviljats för föregående termin omfattar inte följande, utan en ny ansökan måste vid behov lämnas in för varje termin. Försenade eller bristfälliga ansökningar beaktas inte.

Ifyllda ansökningar lämnas in till bildkonstskolans kansli. Ansökningsblanketter i pappersformat kan erhållas från undervisningsställena och bildkonstskolans kansli. Du kan också skriva ut formuläret från skolans webbplats.

Läroplanerna

Läsläroplanerna för grundundervisning i bildkonst och handarbete.

Läroplan: Grundläggande bildkonstundervisning

Läroplan: Grundläggande undervisning i hantverk