Perusopetus


Kuvataiteen esikoulu eli opintokokonaisuus 0, 5—6-vuotiaat

Valmentavat opinnot luovat pohjaa myöhemmille kuvataideopinnoille. Opetus pyrkii innostamaan lapsia kokeiluihin ja uteliaisuuteen. Tavoitteena on tukea lasten kykyä tehdä monipuolisia havaintoja lähiympäristöstä eri aistien avulla. Opetuksessa edetään leikinomaisen ja kokeilevan kuvallisen ilmaisun harjoittelun kautta kohti tavoitteellisempaa opiskelua. Opetusta on kaksi tuntia viikossa kahden vuoden ajan. Valmentavat opinnot eivät sisälly kuvataiteen laajaan oppimäärään.

Perusryhmät eli opintokokonaisuus 1, 7—11-vuotiaat

Perusopinnoissa käydään läpi kuvataiteen eri osa-alueita. Kuvan rakentamisen taitoja harjoitellaan tutustumalla erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin sekä niiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Monipuolinen työskentely kehittää myös oppilaan kuvallista ajattelua ja ongelman ratkaisukykyä. Kuvataiteessa opetuksen päätavoitteet ovat oppilaan oman taidesuhteen syntyminen, visuaalinen lukutaito ja osallisuus ja vaikuttaminen.

Perusryhmien päätteeksi oppilaat saavat sanallisen arvioinnin.


Jaksoryhmät eli opintokokonaisuus 2, 12—13-vuotiaat

Opintokokonaisuus 2 jakaantuu neljään puolen vuoden mittaiseen jaksoon. Jaksoja opettavat oman taiteenalansa asiantuntijat.

Lukuvuosina 2019 - 2021 kuvataiteen jaksoryhmät ovat: kaksiulotteinen taide (esim. piirustus, maalaus, grafiikka), kolmiulotteinen taide (esim. keramiikka, kuvanveisto, rakentaminen), media (esim. valokuva, elokuva, animaatio) sekä muotoilu (tiivistelmä muotoilun eri aloista ja muotoilullisesta ajattelusta).

Oppilas saa sanallisen arvioinnin jokaisesta jaksosta.

Perustyöpajat eli opintokokonaisuus 3, 14—15-vuotiaat

Perusopintojen kaksi viimeistä vuotta ovat perustyöpajoja. Työpajan voi valita vapaasti joko perustyöpajoista tai yhdistetyistä perus- ja syventävistä työpajoista. Oppilas voi opiskella molemmat vuodet samassa työpajassa tai vaihtaa työpajaa ensimmäisen vuoden jälkeen.

Perusopintojen päätteeksi oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen.

Syventävät opinnot eli opintokokonaisuus 4, 16—20-vuotiaat

Syventävissä opinnoissa keskitytään erityisesti kuvalliseen ongelmanratkaisuun ja kykyyn soveltaa aiemmin opittuja asioita. Samoin korostuu oppilaiden itsenäinen ja pitkäjänteinen työskentely. Työpajat ovat valinnaisia ja niihin ilmoittaudutaan vuodeksi kerrallaan. Syventävien opintojen loppupuolella oppilas voi halutessaan tehdä lopputyön.

Arviointi ja todistukset

Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan kehittymistä opinnoissa ja ohjata tavoitteiden asettamista. Arviointi voi olla suullista tai kirjallista. Kaikki laajan oppimäärän oppilaat saavat työskentelystään vuosittain ryhmän opettajan laatiman kirjallisen arvioinnin. Perusopintojen päättyessä oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen. Laajan oppimäärän päättötodistuksen saa oppilas, joka on tehnyt lopputyön. Lopputyöstä annetaan numero- sekä kirjallinen arviointi.

Oppilas saa pyynnöstä osallistumistodistuksen.